Verzuim en Taakdelegatie

Binnen het Verzuimmanagement wordt steeds vaker gewerkt volgens Casemanagement Taakdelegatie. Taakdelegatie kan namelijk op een passende wijze worden toegevoegd binnen het verzuimmodel, waarbij een taakgedelegeerde een aantal taken van de bedrijfsarts zal overnemen. Denk bijvoorbeeld aan het voeren van een spreekuur met de medewerker.
Door Taakdelegatie krijgt de bedrijfsarts meer ruimte voor de complexe casuïstiek en kan zich ook meer bezig houden met preventie voor de organisatie. Daarnaast wordt de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg verbeterd, doordat de ingezette professional de juiste zorg biedt.

Taakdelegatie

Casemanagement Taakdelegatie maakt het mogelijk om extra expertise toe te voegen aan het Verzuimmanagement, doordat er enkele taken van de bedrijfsarts gedelegeerd kunnen worden en daarmee sneller en pro-actiever grip ontstaat op het verzuim, maar ook m.b.t. preventie. Dit alles volgens de Werkwijzer Taakdelegatie, met daarbij de privacywetgeving die in acht wordt genomen.

Vanuit deze werkwijzer wordt de volgende definitie gegeven voor het werken in Taakdelegatie:
‘Taakdelegatie is het niet structureel herverdelen van taken die in opdracht en onder supervisie worden uitgevoerd, waarbij de eindverantwoordelijkheid blijft bij de delegerende professional.’

Binnen Taakdelegatie kunnen zowel procesmatige taken worden gedelegeerd aan de taakgedelegeerde, alsook bedrijfsgeneeskundige taken. Een aantal voorbeelden:

Procesmatig:

 • Probleemanalyse voorleggen aan werkgever en werknemer (bespreken);
 • Vervolg afspraken maken;
 • Machtigingen organiseren voor het opvragen van medische informatie bij de behandelaar.

Bedrijfsgeneeskundig:

 • Medische- of arbeidsanamnese afnemen;
 • Terugkoppelingen voor werkgever en werknemer opstellen;
 • Aanvullend onderzoek aanvragen.

Wat exact wordt gedelegeerd is afhankelijk van de ruimte die de bedrijfsarts aan de taakgedelegeerde biedt. Middels deze geboden ruimte wordt ook weer bepaald welke gegevens de taakgedelegeerde wel kan inzien en welke juist niet.

Naast deze taken kan de taakgedelegeerde ook een rol spelen t.a.v. gedragsmatige aspecten, oftewel demedicaliseren. Door het in gesprek gaan met werknemer en inventariseren wat de situatie is, kan worden gekeken of de bedrijfsarts daadwerkelijk nodig om een medische beoordeling te doen, of dat juist andere interventionisten nodig zijn.

Door taakdelegatie is er meer aandacht voor demedicaliseren en kunnen er oplossingen worden aangedragen op het niet-medische stuk. De gedelegeerde kan hierbij de leidinggevende, samen met de verzuimregisseur, eerder in het proces voorzien van praktische adviezen of handvaten.

Dpo2 biedt Casemanagement Taakdelegatie aan als onderdeel van het huidige Verzuimmodel, dus als extra rol naast de Verzuimregisseur en bedrijfsarts. Of als een op zichzelf staand product. In beide gevallen betreft het maatwerk en wordt gekeken naar een passende invulling voor de klant.

Kernvoorwaarden voor taakdelegatie door de bedrijfsarts:

 1. De bedrijfsarts moet een opdracht aan de gedelegeerde verstrekken.
 2. De bedrijfsarts moet daarbij zo nodig voldoende aanwijzingen geven.
 3. De bedrijfsarts moet de bekwaamheid van de gedelegeerde hebben beoordeeld, waarbij deze laatste de eigen bekwaamheid als opdrachtnemer moet hebben beoordeeld.
 4. De bedrijfsarts moet voorzien in adequaat toezicht en/of de mogelijkheid van tussenkomst.
 5. De werknemer moet over de delegatie en de daarbij behorende verantwoordelijkheidsverdeling zijn geïnformeerd, met inbegrip van de mogelijkheid de bedrijfsarts (persoonlijk) te consulteren.

Voordelen van het werken met taakdelegatie

 • Taakdelegatie is mogelijk op afstand, maar ook op locatie. Het kan middels een vast blok wekelijks bijvoorbeeld, maar ook op afroep.
 • Taakgedelegeerde is bereikbaar voor leidinggevende.
 • Inzet taakgedelegeerde kent een lager tarief dan inzet bedrijfsarts. In veel verzuimdossiers is niet per definitie een bedrijfsarts nodig, maar wil de werkgever enkel wat snelle handvaten voor de begeleiding van het verzuim. Juist taakdelegatie is dan goedkoper om in te zetten en vaak ook sneller.
 • Er is een momenteel een tekort aan bedrijfsartsen, de verwachting is dat dit de komende jaren verder zal toenemen. Dit maakt dat taakdelegatie een passende oplossing is om dit tekort voor een deel op te vangen.

Meer weten over hoe taakdelegatie kan werken in uw organisatie neem dan contact op met dpo2 Verzuim + Arbo.