Analyse en beheersing

Arbeidsverzuim is in meerdere opzichten vervelend. Een hoog verzuim is een belasting voor alle medewerkers én het kost u handenvol geld. Verzuimreductie is daarom belangrijk voor alle betrokkenen. Door middel van een bedrijfsanalyse inventariseert dpo2 Verzuim + Arbo welke processen een rol spelen bij arbeidsverzuim, zodat we een degelijk en uitvoerbaar advies kunnen geven op het gebied van schadelastbeheersing.

Analyse verzuimcijfers

De organisatie krijgt pas grip op verzuim als het management een volledig inzicht heeft op de totale verzuimcijfers. Dpo2 Verzuim + Arbo analyseert allereerst het maandelijks verzuimpercentage, het voortschrijdende verzuim voor de trendlijn, de meldingsfrequentie en de verzuimduurklasses. Samen met het managementteam en HR beoordelen we of een diepere analyse noodzakelijk is. We onderzoeken of er sprake is van een trend in leeftijdsklasse, verschillende functies of oorzaken van verzuim. De uitkomst van dit onderzoek geeft dpo2 Verzuim + Arbo de kans om relevante, op maat gemaakte én werkbare adviezen te geven, waardoor het werkklimaat verbetert en (langdurig) verzuim teruggedrongen wordt.

Deskundigenoordeel

Als re-integratie vastloopt en werkgever en werknemer er samen niet uitkomen, kan een deskundigenoordeel uitkomst bieden. Zowel werkgever als werknemer kunnen het UWV vragen een onafhankelijk oordeel te vellen over de ontstane situatie, het Deskundigenoordeel. Meer informatie voor het aanvragen van een deskundigenoordeel door werkgevers of werknemers is te vinden op de website van het UWV.

Second Opinion

Als een werknemer het niet eens is met het advies van de behandelend bedrijfsarts, heeft hij of zij het recht om een Second Opinion aan te vragen. Een andere bedrijfsarts beoordeelt het eerder gegeven advies. Dpo2 Verzuim + Arbo ondersteunt in de aanvraag en uitvoering van een Second Opinion. Onze medewerkers zijn te bereiken op telefoonnummer 088-2014221, of schriftelijk via [email protected].

Voordeelregelingen en vergoedingen

Indien een werkgever iemand in dienst heeft met een uitkering van het UWV óf wanneer een werkgever een werknemer aanneemt met een uitkering van het UWV, is het wellicht mogelijk om een beroep te doen op een voordeelregeling of vergoeding van het UWV. Dpo2 Verzuim + Arbo geeft advies en ondersteuning bij de aanvraag van de verschillende regelingen voor werkgevers.

Analyse verzuimverzekering

De kosten van een verzuimdossier kunnen razendsnel oplopen. Het kan daarom interessant zijn om te onderzoeken of het financieel aantrekkelijk is om een verzuimverzekering af te sluiten. Hiermee verzekert een organisatie zich namelijk voor (een deel van) de kosten van loondoorbetalingsverplichting. Dpo2 Verzuim + Arbo adviseert of een dergelijke verzekering interessant is voor uw bedrijf en welke verzekering het best passend is.

Analyse Publiek of Privaat verzekeren WGA en ZW

De keuze voor publiek of privaat verzekeren voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten en de Ziektewet is vaak lastig. Dpo2 Verzuim + Arbo werkt met een uitstekende partner, die na een volledige inventarisatie van verschillende gegevens een financieel onderbouwd advies geeft rondom publiek of privaat verzekeren. U krijgt hiermee een duidelijk overzicht van de beste opties en de juiste timing voor het (her)verzekeren.

Controle Beschikking Werkhervattingskas

Iedere werkgever ontvangt jaarlijks van het UWV de beschikking Werkhervattingskas met de premies voor WGA en Ziektewet voor het volgende kalenderjaar. In het kader van schadelastbeheersing is een toetsing van deze beschikking en controle van de hoogte van de premies raadzaam. Dpo2 Verzuim + Arbo kan u hierbij ondersteunen door te helpen bij de controle en het aantekenen van bezwaar bij onjuistheden.